Privacy Policy

Wijzen waarop u uw gegevens met ons kunt delen

 • Via onze website;
 • Via onze portal;
 • Via gekoppelde systemen;
 • Door een brief of uw achtergelaten visitekaartje.


Doel en grondslag op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken
Lizzit BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze e-mailnieuwsbrief aan geïnteresseerden. De grondslag hiervoor is toestemming.
 • Verzenden van onze e-mailnieuwsbrief aan klanten. De grondslag hiervoor is behartiging gerechtvaardigde belangen Lizzit BV.
 • Contact zoeken naar aanleiding van een ingevuld contactformulier. De grondslag hiervoor is de noodzaak voor de uitvoering van een mogelijke overeenkomst op uw verzoek.
 • Toegang verlenen tot de portal van Lizzit. De grondslag hiervoor is invulling geven aan de overeenkomst.


Bewaartermijn
Lizzit BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Nieuwsbrief geïnteresseerden (e-mailadres: zolang de toestemming aanwezig is. Na intrekken van de toestemming worden de gegevens direct verwijderd).
 • Nieuwsbrief klanten (e-mailadres: zolang u klant bij ons bent worden uw gegevens bewaard. Zodra u geen klant meer bent bij ons verwijderen wij direct uw gegevens).
 • Gegevens contactformulier (naam, e-mailadres, telefoonnummer: na het eerste contact wordt bepaald of het zinvol is om het contact voort te zetten. Indien dat niet het geval is, worden de gegevens binnen een week verwijderd. Indien dit wel het geval is, worden de gegevens als prospect in het CRM-systeem geregistreerd en bewaard gedurende de periode dat u prospect dan wel klant bij ons bent).
 • Toegang tot portal (e-mailadres: zolang u klant bij ons bent worden deze gegevens bewaard. Zodra u geen klant meer bij ons bent verwijderen wij direct uw gegevens).


Gebruik cookies

Lizzit BV gebruikt op haar publieke website functionele en analytische cookies.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Lizzit BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid van door u aangeleverde gegevens.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@lizzit.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Let op! Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken, op uw verzoek. Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Mochten we er desondanks toch niet samen uitkomen, wijzen wij u op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Lizzit BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en is ISO27001 gecertificeerd om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@lizzit.nl.

Werken met Lizzit: makkelijk, professioneel & bespaart kosten

Contact of Demo?

Wil je meer weten over Lizzit? Of wil je graag een demo? Stuur ons dan direct een bericht.

Begin te typen en druk Enter om te zoeken